Využite naše skúsenosti


Na trhu
od roku 2013


Takmer 200
schválených projektov


100% úspešne
ukončených projektov

O nás

PROAGE s.r.o. je slovenská spoločnosť so sídlom v Košiciach poskytujúca komplexnú poradenskú činnosť pre samosprávy,
firmy a mimovládne organizácie zameranú na čerpanie nenávratných finančných príspevkov zo štrukturálnych nástrojov EÚ
a iných finančných mechanizmov.

Máme niekoľkoročné skúsenosti s prípravou, implementáciou a riadením projektov realizovaných pre súkromnú i neziskovú
sféru a cez skoro všetky operačné programy z minulého programovacieho obdobia (2007 – 2013).

Čitať viac

Služby

našej agentúry

Aktuálne výzvy na Váš mail

Zaregistrujte svoj mail do našej databázy kontaktov pre odber Newslettra a o aktuálne informácie o vyhlásených výzvach budete pravidelne dostávať do Vašej emailovej schránky.

Identifikácia výziev pre Vás

Dajte nám vedieť o Vašich investičných zámeroch alebo o potrebe niečo v meste alebo obci zmeniť alebo postaviť a my Vám ponúkneme možnosti ako na Váš zámer môžete získať prostriedky z rôznych grantových schém.

Spracovanie podnikateľských plánov

Pomôžeme Vám pri spracovaní podnikateľských plánov nielen pre potreby konkrétnej výzvy a projektu ale aj pre potreby komerčnej banky, ktorú si vyberiete na spolufinancovanie Vášho zámeru.

Poradenstvo pri projektových dokumentáciách

Poskytneme Vám plnú asistenciu pri kompletizovaní projektových dokumentácií, rozpočtov, projektových hodnotení, auditov a energetických posúdení stavieb, tak aby spĺňali všetky náležitosti požadované Riadiacimi orgánmi poskytujúcimi nenávratné finančné príspevky.

Právne riešenia problémov

Spolupracujeme so skúsenými odborníkmi na poli práva, ktorí si vedia poradiť s každým Vaším problémom, ktorý sa vyskytne pri implementácií resp. po ukončení projektu financovaného z verejných zdrojov.

Komplexné projektové riadenie

O Váš projektový zámer sa postaráme od fázy prípravy žiadosti o príspevok až po ukončenie a odovzdanie diela. Náš tím Vám pripraví žiadosti o platbu, zúčtovacie a monitorovacie správy a postará sa aj o publicitu projektu.

Poradenstvo pri podpise zmlúv

Poradíme Vám ako správne nastaviť podmienky nielen v zmluve s Riadiacim orgánom ale v každej zmluve s každým dodávateľom na Vašom projekte tak, aby bola v súlade s pravidlami a podmienkami nastavenými pre projekty financované z verejných zdrojov.

Vedenie databázy požiadaviek

Spolupracujeme s odborníkmi v oblasti Verejného obstarávania, prípravy projektovej dokumentácie, rozpočtov a súdneho znalectva tak, aby ste dostali komplexný servis pri príprave Vašej žiadosti o nenávratný finančný príspevok.

Oblasti podpory

Aktuálne oblasti financovania


Výzkum a inovácie


Podpora
vzdelávania


Životné
prostredie


Podpora
zamestnanosti


Budovanie
infraštruktúry

Operačné programy

Aktuálne k dispozícii

Výzkum a inovácie

Integrovaná infraštruktúra

Ľudské zdroje

Kvalita života

Rozvoj vidieka

Integrovaný
regionálny OP

Enviromentálny
fond

Rybné
hospodárstvo

Cezhraničná
spolupráca

Prihláste sa na konzultáciu zdarma!

Spoznajte aktuálne príležitosti pre grantové financovanie