PROAGE s.r.o. je slovenská spoločnosť so sídlom v Košiciach poskytujúca komplexnú poradenskú činnosť pre samosprávy, firmy a mimovládne organizácie zameranú na čerpanie nenávratných finančných príspevkov zo štrukturálnych nástrojov EÚ a iných finančných mechanizmov.

Máme niekoľkoročné skúsenosti s prípravou, implementáciou a riadením projektov realizovaných pre súkromnú i neziskovú sféru a cez skoro všetky operačné programy z minulého programovacieho obdobia ( 2007 – 2013 )

 

 

Oblasti podpory

 

 

V oblasti poľnohospodárstva, rozvoja vidieka, rybného hospodárstva a lesníctva sme úspešne realizovali viac než 50 projektov. Naši odborníci aktívne prispievajú k tvorbe poľnohospodárskeho poradenského systému na Slovensku. Sme spoločnosť certifikovaná na poradenstvo v rámci Programu rozvoja vidieka v oblasti krížového plnenia.

V oblasti regionálneho rozvoja sme stáli pri realizácii rôznych projektov: od revitalizácia obcí, rekonštrukcie škôl, sociálnych ústavov, až po projekty infraštruktúry v oblasti dopravy.

V súčasnej dobe jedna z najsledovanejších oblastí je životné prostredie. Či už šlo o poradenstvo pre projekty financované prostredníctvom OP Životné prostredie ale aj z ENVIROFONDu.

Energetika a energetická efektívnosť bola súčasťou veľkého balíka na riešenie dopadov klimatických zmien. Táto téma dominuje najmä v medzinárodných a európskych programoch. Naša spoločnosť ponúka niekoľko možností zapojiť sa do európskych programov zameraných na energetiku.

Cestovný ruch bol v rámci NSRR 2007 – 2013 súčasťou Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast.

Jednou z najatraktívnejších a pre budúcnosť aj najzaujímavejších tém je výskum, vývoj a inovácie vrátane prenosu poznatkov do praxe. V tejto oblasti ponúkame využitie širokého spektra najmä európskych a cezhraničných programov, ktoré je možné vhodne kombinovať. Tieto projekty sú však postavené najmä na vytvorených partnerstvách. Naša spoločnosť vyhľadá a sprostredkuje najvhodnejšieho partnera na spoluprácu.

 

Nové programové obdobie 2014 – 2020 so sebou oproti predchádzajúcemu obdobiu prináša nielen väčší objem financií ale aj množstvo zmien. V záujme zlepšenia prínosu fondov SSR k prioritám stratégie Európa 2020 v zmysle návrhu nariadení EÚ by sa fungovanie fondov zjednoduší a v rámci politiky súdržnosti zameriava na dva ciele, a to: „Investovanie do rastu a zamestnanosti“ a „Európska územná spolupráca“.

Počet OP sa znížil aj vzhľadom na charakter mechanizmu tematickej koncentrácie. Sú rozdelené nasledovne:

Operačné programy cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti

Výskum a inovácie

Integrovaná infraštruktúra

Ľudské zdroje

Kvalita životného prostredia

Integrovaný regionálny operačný program

Efektívna verejná správa

Technická pomoc

Program rozvoja vidieka

Rybné hospodárstvo

 

Operačné programy cieľa Európska územná spolupráca

Programy cezhraničnej spolupráce

Slovenská republika – Česká republika 2014 – 2020

Slovenská republika – Rakúsko 2014 – 2020

Poľsko – Slovenská republika 2014 – 2020

Slovenská republika – Maďarsko 2014 – 2020

ENI Maďarsko – Slovensko – Rumunsko – Ukrajina 2014 – 2020 

 

Programy nadnárodnej spolupráce

Stredná Európa

ETC Dunaj

Programy medziregionálnej spolupráce

INTERREG
Program INTERREG bude v programovom období 2014 – 2020 podporovať vzájomné učenie sa európskych regiónov na politickej úrovni tým, že vytvorí priestor pre identifikovanie, šírenie a výmenu skúseností a osvedčených postupov a ich následný prenos do hlavných národných/regionálnych operačných programov spadajúcich pod cieľ Investovanie do rastu a zamestnanosti s cieľom zlepšiť implementáciu týchto programov.

ESPON
V podmienkach Slovenskej republiky (ďalej len „SR“) bude v rokoch 2014 – 2020 realizovaný program ESPON (Európska sieť na pozorovanie územného rozvoja a súdržnosti), ktorý bude zameraný na podporu výskumu v oblasti územného plánovania a regionálneho rozvoja.

INTERACT
Program INTERACT bude v programovom období 2014 – 2020 poskytovať podporu pri účinnejšej a efektívnejšej realizácii programov Európskej územnej spolupráce.

URBACT
Cieľom programu URBACT bude v rokoch 2014 – 2020 podpora spolupráce v oblasti rozvoja miest a posilňovania výmeny skúseností medzi európskymi mestami.

 

Tieto Operačné programy majú za cieľ aktívne prispievať k napĺňaniu hlavných cieľov Stratégie Európa 2020 a to:

Ø  Dosiahnuť cieľ investovať do výskumu a vývoja 3 % hrubého domáceho produktu (ďalej len „HDP“) najmä zlepšovaním podmienok pre investície súkromného sektora do výskumu a vývoja a vytvoriť nový ukazovateľ na sledovanie inovácie;

Ø  Zvýšiť mieru zamestnanosti obyvateľstva vo veku 20 – 64 rokov zo súčasných 69 % na minimálne 75 %;

Ø  Znížiť emisie skleníkových plynov o minimálne 20 % v porovnaní s úrovňami z roku 1990 alebo o 30 % v prípade priaznivých podmienok; zvýšiť podiel obnoviteľných zdrojov energie na konečnej spotrebe energie o 20 % a zvýšiť energetickú účinnosť o 20 %;

Ø  Znížiť mieru predčasného ukončenia školskej dochádzky zo súčasných 15 % na 10 % a zvýšiť podiel obyvateľstva vo veku 30 – 34 rokov, ktorí majú ukončené vysokoškolské vzdelanie (ďalej len „VŠ vzdelanie“), z 31 % na minimálne 40 %;

Ø  Znížiť podiel Európanov, ktorí žijú pod hranicou chudoby jednotlivých krajín o 25 %, čo by viedlo k tomu, že 20 miliónov ľudí by sa dostalo nad hranicu chudoby.

 

Pre našich klientov zabezpečujeme:

 

Starostlivosť o klientov nekončí podpisom zmluvy o pridelení dotácie, pre úspešných žiadateľov o grant ponúkame:

 

Pre našich klientov zabezpečujeme:

 

Využívanie ďalších fondov: